tisdag, juni 15, 2021
 
HemINRIKESBrit Stakston fuskade med mediestödet - då ändrade MPRT reglerna i hemlighet

Brit Stakston fuskade med mediestödet – då ändrade MPRT reglerna i hemlighet

Personalen på MPRT vilseleds av okänd person som ändrar ansökningsdokument

Gab

I ett flertal artiklar har Samhällsnytt och NewsVoice beskrivit hur den före detta mediestödsledamoten Brit Stakston och hennes följeslagare Martin Schibbye har fuskat till sig mediestöd. Nya Riks kan nu avslöja att även Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har en del i fusket sedan man i hemlighet ändrade krav i sina blanketter utan att ens informera den egna personalen. Detta efter att de fått utstå kritik till följd av den egna mediestödsledamotens fusk. Fusket fick som konsekvens att Stakstons nyhetsmedium Blankspot Project på felaktiga grunder erhöll statligt stöd.

Stakstons fusk centrerar kring ett intyg som hennes revisor Ingrid Svedin med revisionsbyrån HQV har skrivit på. I intyget validerar hon teckenmängden som krävs per utgåva för att ett nyhetsmedium skall kunna få mediestöd. Utöver detta har Stakston försett revisorn med artiklar från andra publiceringsår som felaktigt förts in i det beräkningsunderlag som använts för att få Stakstons nyhetsmedium Blankspot Project godkänt för statligt stöd. Ett statligt stöd som möjliggjorts genom att man på myndigheten anpassat regler till förmån för Stakston i efterhand.

Myndighetscheferna inblandade i härvan

I ett e-post som Nya Riks tagit del av ställdes en fråga till MPRT och de högsta cheferna under januari 2021. Charlotte Ingvar-Nilsson och enhetschefen Georg Lagerberg får då frågan varför myndigheten inte utrett teckenkravet för de enskilda utgåvorna i Blankspot Project som Stakston påstått sig ha i ett intyg. En anonym tjänsteman svarar då:

”Det teckenkrav i mediestödet som finns för enskilda utgåvor är att det redaktionella innehållets minsta totala omfattning som framgår av 2 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd (MPRTS 2019:3) ska vara huvudsakligen jämnt fördelat utifrån nyhetsmediets periodicitet. Detta framgår av 11 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd. Något exakt teckenkrav finns inte.

Detta överensstämmer dock inte alls med den informationen som står i myndighetens ansökningsformulär för mediestöd. I publikationen ”Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd” står det enligt följande:

MPRT:s anvisningar är mycket tydliga med att varje utgåva skall omfatta ett visst antal tecken. Minimikravet är runt 45 000 tecken.

Det intyg som Stakstons revisor har skrivit på anger också att teckenmängden är godkänd för varje enskild utgåva – det vill säga att den överstiger 45 000 tecken.

Intyget från Brik Stakstons revisor är inkorrekt.

Samhällsnytt har i sammanhanget visat att två av Stakstons utgåvor helt saknar tecken och att minst 10 av dem hade under 10 000 tecken vilket är runt 80 procent lägre än MPRT:s officiella minimikrav.

Stakstons revisor hade skrivit sitt intyg på egen hand, men det finns även ett förifyllt formulär tillgängligt dokument på MPRT:s hemsidan. Även detta visar att de officiella ansökningshandlingarna för mediestöd ställer detta krav:

Även ansökningshandlingarna för mediestöd bekräftar kravet.

Trots detta menar MPRT i januari 2021 att något sådant krav aldrig har funnits – detta mitt under pågående utredning av Stakstons fusk.

Blankett för ansökan ändras utan beslut från myndigheten

MPRT har efter skandalen med Stakston helt enkelt ändrat sina blanketter för ansökan om mediestöd. Möjligen för att skydda andra Stakston och andra som kan ha fuskat till sig mediestöd.

I ytterligare ett svar från MPRT gällande Stakstons fusk skriver de:


Det teckenkrav i mediestödet som finns för enskilda utgåvor är att det redaktionella innehållets minsta totala omfattning som framgår av 2 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd (MPRTS 2019:3) ska vara huvudsakligen jämnt fördelat utifrån nyhetsmediets periodicitet.

Detta framgår av 11 § i myndighetens föreskrifter om mediestöd.

I anvisningar och blankett definieras ”huvudsakligen jämnt fördelat utifrån nyhetsmediets periodicitet” enligt följande:

  1. En utgåva ska i regel bestå av minst den omfattning som motsvaras av den totala årliga omfattningen nedan delat med antalet utgåvor.
  2. Nyhetsmediet publiceras eller sänds minst 45 gånger per år där varje publicering huvudsakligen motsvarat minst den totala omfattningen definierad i punkt C delat med antalet utgåvor per år.

Reglerna ovan gäller och har inte ändrats.

Samtidigt uttrycker dessa genom orden ”huvudsakligen” och ”i regel” att det finns ett visst utrymme för handläggarna att göra en personlig bedömning och att det inte finns ett exakt teckenkrav för vad varje utgåva ska uppgå till.”


Detta stämmer dock inte alls då dokument på myndighetens hemsida har ändrats. I redovisningen för ansökan har någon på MPRT i efterhand lagt till ordet ”huvudsakligen”.

MPRT har nu lagt in ordet ”huvudsakligen” i blanketter och menar att ett krav på minimum antal producerade tecken aldrig har funnits.

Med bakgrund av detta nya och reviderade dokument som bevis anför alltså MPRT nu att ett teckenkraven aldrig har ställts på Stakston i hennes ansökningar.

I fallet med NewsVoice har myndigheten väckt stor uppmärksamhet då de krävde att flertalet ändringar skulle godkännas av regeringen efter att tidningen fått avslag på en mediestödsansökan. Samtidigt har de alltså helt utan ett officiellt beslut ändrat sina egna ansökningsblanketter och påstår att de riktiga formuleringarna alltid har stått där något som Nya Riks kan konstatera bevisligen inte stämmer.

Det är oklart vem på MPRT som har ändrat i blanketterna och lurat den egna personalen. Tjänstemannaansvaret avskaffades i Sverige den 1 januari år 1976.

MEST POPULÄRA